Vuokrakoneet Rentsiltä heti käyttöösi - soita 020 793 9855

Avant konevuokraus

vuokrausehdot

Moto-Seinäjoki Oy, Rents yleiset vuokrausehdot

 

Koneiden nouto ja palautus:  Nosturintie 2, 60550 NURMO.          Kuljetushinnat kohteesta ja koneesta riippuen sovitaan erikseen.

 

1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä "Vuokralleottaja") välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

 

2. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto sellaisenaan ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt.Kalustoon ei kuulukoneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, polttoöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.

 

Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän,laadun ja kunnon.Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, vuokralle ottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralle antajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin vuokralle antaja saa kyseisen ilmoituksen.

 

Kirjallisena tehdyt erillissopimukset voivat poiketa edellä esitetyistä. Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

 

3. VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokralle antajalle.

 

Vuokra- aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Vuokralleantajan jollekin kalustoryhmälle erikseen määrittelemästä vuokra-ajan vähimmäispituudesta johtuen vuokra-aika saattaa kuitenkin olla edellä̈ kuvattua pitempi.

 

4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN

Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena vuokralle antajan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Vuokralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei muuta ole erikseen sovittu.

 

5. KALUSTON PALAUTTAMINEN

Vuokralleottajan tulee luovuttaa vuokrakalusto vuokralle antajalle sovittuun palautuspaikkaan välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa.  Luovutuspaikasta ja palautuskuljetuksesta on sovittava ennen vuokrauksen alkamista kirjallisesti täyttämällä tämän sopimuksen ko. kohta.

 

Vuokrakalusto luovutetaan vuokraajalle polttoaineen osalta koneen polttoainemittarilukeman perusteella ja palautus vähintään samalla mittarilukemalla.  Erotuksesta vuokranantaja on oikeutettu veloittamaan asiakasta seuraavan hinnaston mukaisesti: moottoripolttoöljy 2,50€/l +alv, diesel 3€/l +alv.

 

6. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden m ukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta.

 

Vuokralle ottajan tulee käyttää vuokraamaansa kalustoa sovitussa kohteessa, joka on tässä sopim uksessa määritelty ja hän ei saa kuljettaa kalustoa omatoimisesti uusiin kohteisiin ilman uutta kirjallista sopimusta.

 

8. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle ja/ tai kolmannelle osapuolelle vuokra-aikana huolimattomasta tai asiattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen.  Kunnostuskulut veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

 

Pesu- ja puhdistusveloitus: Mikäli kone palautetaan likaisena ja vuokralleantaja joutuu pesemään sen, pesutyöstä veloitetaan vuokralleottajaa 75€ +alv /h (15min minimiveloitus).

 

Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten ja tarkastusten suorittam isesta, sekä niiden kustannuksista. Vuokralleottaja vastaa rengasvaurioista ja telavaurioista. Vuokralleottaja vastaa kaluston katoamisesta niin kauan kuin kalusto on miltään osin asennuspaikalla.

 

9. VUOKRALLENANTAJAN VASTUU

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista, ellei muuta ole erikseen sovittu. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta,vuokralleottajallemahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

 

10. VAKUUTUKSET

Kalustolla on voimassa oleva vakuutus Lähitapiolassa. Vakuutuksen vuokralleottajan omavastuu on 1500€. Muista ehdoista tarkemmin vuokralleantajalta. Vuokralleottajalla täytyy olla kuljetusvakuutus ja vierasomaisuuden vakuutusjoiden korvausmäärät vastaavat vuokrattavan koneen uushankintahintaa. Kuljetusvakuutuksen voi vuokralleottaja esittää myös kuljetusliikkeen kautta, mutta vuokralleottaja vastaa siitä,että vuokralleantaja saa täysimääräisen korvauksen välillisine kuluineen vahingon syntyessä.

 

Vakuutuksien puuttuessa vuokralleottaja ottaa koneeseen vakuutusturvan, joka on 5% vuokraushinnasta (alv 0% ). Omavastuu on tässä vakuutuksessa 1250€ (alv 0%) per vahinkoilmoitus.

 

11. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta.

 

Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toimintat hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muuten jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osilta täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset.

 

12. YLIVOIMAINEN ESTE

tiedot :vuokraavan henkilön nimi ja henkilötunnuksen neljä viimeistä merkkiä, vuokrauksen kohde, tieto väärinkäytöstapauksesta seuraavina vaihtoehtoina:

 

-vuokrauksen kohdetta ei palautettu, -vuokra kokonaan maksamatta, -loppuvuokra maksamatta, -vuokraaja kieltäytynyt muusta syystä vuokrauksesta

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada sulkulistalle merkintä siitä, että vuokravastaava on riitautettu.

 

Veloitusperiaatteet: Vuokra peritään kaikilta päiviltä 5 pvä/viikko edellyttäen max 8 tunnin pituisia työpäiviä. Mikäli kone työskentelee kahdessa tai kolmessa työvuorossa, on vuokralleottajalla oikeus niin halutessaan valita laskutusperusteeksi tuntihinta, joka luetaan koneen tuntimittarista vuokrauksen alkaessa ja vuokrauksen loputtua tai mikäli vuokrausaika on hyvin pitkä, esim. 1kk (=30vrk) tai pidempi, voi vuokralleottaja sopia vuokraperusteeksi kuukausivuokran. Perusvuokra = ensimmäisen päivän vuokra. Seuraavat päivät laskutetaan 30:teen vuokrapäivään saakka päivävuokrien mukaan, ellei konetta tilattaessa tai luovutettaessa ilmoiteta vuokra-ajaksi kuukautta tai sitä pidempää ajanjaksoa, jolloin kuukausivuokra voidaan huomioida alusta alkaen. Normaalisti kuukausivuokrahinnoitteluun siirrytään ensimmäisen 30 päivän jälkeen.

 

HUOM: Nämä Moto-Seinäjoki Oy:n konevuokrausehdot ovat voimassa toistaiseksi.

 

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta,jos luonnoneste,tulipalo,konevaurio tai siihen verrattava häiriö,lakko,työsulku,sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen.

 

Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

 

13.VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTO

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

 

14. RIITAISUUDET

Vuokralleottajan ollessa elinkeinonharjoittaja, vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai osapuolten niin halutessa ns. välimiesmenettelyäkäyttäen. Vuokralleottajan ollessa yksityishenkilö, riidat ratkaistaan kuluttajavalitus-
lautakunnassa tai vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

 

Mikäli vuokralleottaja ei maksa vuokria määräaikana, laskutetaan yliajalta 9,5 % viivästyskorko ja vuokralleantaja on oikeutettu ilmoittamatta ja viipymättä hakemaan kalusto pois vuokralleottajan kustannuksella. Jos vuokralleottajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa,sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

 

Vuokralleantajalla on tietosuojalautakunnan päätöksen Nro3/26.1.1998 mukainen oikeus väärinkäytöstapauksissa rekisteröidä erilliselle

sulkulistalle sekä ilmoittaa muille Teknisen Kaupan Liiton konevuokraamoille seuraavat tiedot: vuokraavan henkilön nimi ja
henkilötunnuksen neljä viimeistä merkkiä, vuokrauksen kohde, tieto väärinkäytöstapauksesta seuraavina vaihtoehtoina:
-vuokrauksen kohdetta ei palautettu,
-vuokra kokonaan maksamatta,
-loppuvuokra maksamatta,
-vuokraaja kieltäytynyt muusta syystä vuokrauksesta


Rekisteröidyllä on oikeus saada sulkulistallemerkintä siitä, että vuokravastaava on riitautettu.

 

Veloitusperiaatteet:
Vuokra peritään kaikilta päiviltä 5 pvä/viikko edellyttäen max 8 tunnin pituisia työpäiviä. Mikäli kone työskentelee kahdessa tai kolmessa työvuorossa, on vuokralleottajalla oikeus niin halutessaan valita laskutusperusteeksi tuntihinta, joka luetaan koneen tuntimittarista vuokrauksen alkaessa ja vuokrauksen loputtua tai mikäli vuokrausaika on hyvin pitkä, esim. 1kk (=30vrk) tai pidempi, voi vuokralleottaja sopia vuokraperusteeksi kuukausivuokran. Perusvuokra = ensimmäisen päivän vuokra. Seuraavat päivät laskutetaan 30:teen vuokrapäivään saakka päivävuokrien mukaan,
ellei konetta tilattaessa tai luovutettaessa ilmoiteta vuokra-ajaksi kuukautta tai sitä pidempää ajanjaksoa, jolloin kuukausivuokra voidaan huomioida alusta alkaen. Normaalisti kuukausivuokrahinnoitteluun siirrytään ensimmäisen 30 päivän jälkeen.

 

HUOM: Nämä konevuokrausehdot ovat voimassa toistaiseksi

Mainostoimisto Semio